Δείτε πιο κάτω την τελική Έκθεση Δραστηριοτήτων για το 2018 από την Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού.