<

Καταστατικό

Άρθρο 1ο

 

Ιδρύεται Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία και διεύθυνση, οδός Θάσου 14, RitaCourt 17, 5ος όροφος, γραφείο 501, 1087 Λευκωσία.

 

 

Άρθρο 2ο – Σκοποί

 

(α) Η εξύψωση της υγείας του παιδιού.

(β) Η προαγωγή του κλάδου της Παιδιατρικής με επιστημονικές ανακοινώσεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις, κ.λ.π.

(γ) Η προστασία του παιδιού από δυσμενείς σωματικές και ψυχικές επιδράσεις.

(δ) Η προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της Εταιρείας.

(ε) Η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο του λειτουργήματος του Παιδιάτρου και η συνεργασία μεταξύ των μελών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις επιταγές του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

 

 

Άρθρο 3ο – Μέλη

 

Τα μέλη της Εταιρείας θα είναι:

 

Α. Τακτικά

Β. Επίτιμα – Επίτιμοι Πρόεδροι

Γ. Συνοδά

Δ. Ειδικευόμενοι

 

Α. Τακτικά Μέλη

 

Σαν τακτικά μέλη θεωρούνται:

 

Ι. Οι μέχρι σήμερα εγγεγραμμένοι σαν μέλη της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου.

 

ΙΙ. Γιατροί με ειδίκευση στην Παιδιατρική, οι οποίοι αναγνωρίζονται σαν Παιδίατροι, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

 

Οι γιατροί αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα σχετικά αποδεικτικά του Ιατρικού Συμβουλίου, αποδεικτικά εγγραφής στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και επιπλέον, λεπτομερή στοιχεία της εκπαίδευσης, πείρας και βιογραφικό σημείωμα του αιτητή. Η απόφαση για έγκριση ή μη της αίτησης λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 

Στα μέλη της Εταιρείας χορηγείται Πιστοποιητικό για την ιδιότητα τους, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

 

ΙΙΙ. Τα συνοδά μέλη όπως, ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος Γ, δικαιούνται να αιτηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως καταστούν τακτικά μέλη. Η κατ’ αρχήν έγκριση της αίτησης παραπέμπεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση όπου και επικυρώνεται.

 

Β. Επίτιμα μέλη – Επίτιμοι Πρόεδροι

 

Σαν επίτιμα μέλη και Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται μέλη της Εταιρείας και επιστήμονες ή εξέχουσες προσωπικότητες της κοινωνίας που με τις δραστηριότητες τους συμβάλλουν στην εξύψωση των σκοπών της Εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη και επίτιμοι Πρόεδροι, αν είναι και τακτικά μέλη της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, τα μεν επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι δε επίτιμοι Πρόεδροι μόνον δικαίωμα εκλέγειν.

 

Προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και πρέπει απαραίτητα να ληφθεί η έγκριση των δύο τρίτων της Γενικής Συνέλευσης.

 

Γ. Συνοδά μέλη

 

Συνοδά μέλη μπορεί να είναι ιατροί που έχουν άμεση σχέση με την Παιδιατρική όπως π.χ. Παιδοχειρουργοί, Παιδοψυχίατροι, κλπ. Τα συνοδά μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής.

 

Η διαδικασία εγγραφής των συνοδών μελών είναι η ίδια αυτής των τακτικών μελών.

 

Συνοδά μέλη που αιτούνται να καταστούν τακτικά δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή των εγγράφων που ήδη κατάθεσαν.

 

Δ. Ειδικευόμενοι

 

Όλοι οι νέοι συνάδελφοι που ειδικεύονται στην Παιδιατρική.  Οι ειδικευόμενοι δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής. Θα μπορούν να συμμετέχουν στις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ με 1 εκπρόσωπο τους με καθεστώς παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Αποχώρηση μέλους

 

Οποιοδήποτε μέλος δύναται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει αφού εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία.

 

 

Άρθρο 4ο – Διοίκηση

 

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου διοικείται (α) σε Παγκύπριο επίπεδο από δεκατριμελές Διοικητικό (Κεντρικό) Συμβούλιο και (β) σε περιφερειακό επίπεδο από Τοπικά Συμβούλια. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των περιφερειών ως εξής:

 

Περιφέρεια Λευκωσίας-Κερύνειας:

6 μέλη

Περιφέρεια Λεμεσού:

3 μέλη

Περιφέρεια Λάρνακας:

2 μέλη

Περιφέρεια Αμμοχώστου:

1 μέλος

Περιφέρεια Πάφου:

1 μέλος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 9 μέλη, όλοι απαραίτητα ιατροί με ειδίκευση στην Παιδιατρική.

Τα Τοπικά Συμβούλια απαρτίζονται από τους τοπικούς εκπροσώπους, ως εξής:

 

Τοπικό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας:

9 μέλη

από τα οποία, τα 6 μέλη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο

Τοπικό Συμβούλιο Λεμεσού:

5 μέλη

από τα οποία, τα 3 μέλη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο

Τοπικό Συμβούλιο Λάρνακας:

3 μέλη

από τα οποία, τα 2 μέλη να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο

Τοπικό Συμβούλιο Αμμοχώστου:

3 μέλη

από τα οποία, το 1 μέλος να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο

Τοπικό Συμβούλιο Πάφου:

3 μέλη

από τα οποία, το 1 μέλος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο

 

 1. Α. Τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων εκλέγονται από Τακτικές Τοπικές Συνελεύσεις από όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης εκλέγονται επιλαχόντα μέλη ως εξής:

 

2 μέλη για τις περιφέρειες Λευκωσίας-Κερύνειας, 1 μέλος για την περιφέρεια Λεμεσού, 1 μέλος για την περιφέρεια Λάρνακας, 1 μέλος για την περιφέρεια Αμμοχώστου και 1 μέλος για την περιφέρεια Πάφου. Όσοι υποψήφιοι δεν εκλέγονται στις τοπικές εκλογές μπορούν να θεωρούνται επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τους σταυρούς που έλαβαν.

 

Των Τοπικών Συμβουλίων θα προεδρεύει ένας Προεδρεύων, ο οποίος θα εκλέγεται από το αντίστοιχο Τοπικό Συμβούλιο. Η θητεία των Τοπικών Συμβουλίων  είναι τριετής, τα δε μέλη τους μπορούν να επανεκλεγούν.

 

 

 1. Β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, τα δε μέλη του μπορούν να επανεκλεγούν.

 

Οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας, δεν μπορούν να υπηρετήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια θέση περισσότερο από δύο συνεχείς θητείες.

 

 1. Γ. Οι προηγούμενοι πρόεδροι μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδρίες του ΔΣ εξ’ οφίκιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η παρουσία τους ή μη δεν συνυπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας.

 

 1. Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να διορίζει, ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία προσωρινά και για θητεία όχι πέραν της ημερομηνίας των αμέσως προσεχών εκλογών, επιλαχόντα μέλη σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποβιωσάντων μελών. Τα νέα μέλη θα προέρχονται υποχρεωτικά από την ίδια περιφέρεια με εκείνα που είχαν παραιτηθεί ή απεβίωσαν και επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης τους.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων, θα γίνονται τοπικές εκλογές εντός 40 ημερών εκτός και  εάν απομένουν λιγότερο από 6 μήνες μέχρι τις επόμενες εκλογές όπου το ΔΣ θα λειτουργεί με λιγότερα μέλη.

 

 1. Ε. Σε περίπτωση που έξι ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτούνται ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος υποχρεωτικά συγκαλεί Γενική Συνέλευση για νέες εκλογές πριν περάσουν 40 μέρες από τη μέρα της παραίτησης των μελών αυτών.

 

 1. Στ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα (κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας) από τρεις συνεχείς συνεδρίες, εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμά του.

 

 1. Ζ.

(α) Απαρτία για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν 7 μέλη αυτού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει το δικαίωμα της δεύτερης νικώσας ψήφου.

(β) Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρία συνεχίζεται μετά από 30 λεπτά στον ίδιο τόπο και χρόνο, νοουμένου ότι παρίστανται τουλάχιστον 6 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, τα οποία θα θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία. Σε αντίθετη περίπτωση επανασυγκαλείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών.

(γ) Των συνεδριάσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος ενώ τούτου απουσιάζοντος προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Όταν και οι δύο απουσιάζουν προεδρεύει ο Γραμματέας.

(δ) Τα πρακτικά συντάσσονται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα. Στην αρχή κάθε συνεδρίας διαβάζονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. Όταν δε εγκριθούν, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα. Σε περίπτωση που δεν εγκριθούν όπως είναι, γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και στη συνέχεια αφού εγκριθούν, υπογράφονται.

 

 1. Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον (9) εννέα φορές τον χρόνο. Τουλάχιστο 7 (επτά) μέρες πριν από κάθε τακτική συνεδρία, ο Πρόεδρος μέσω του Γραμματέα καθορίζει και κοινοποιεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ημερομηνία, τον τόπο, την ώρα και την ημερήσια διάταξη.

 

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εγγράψει θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση, με έγκαιρη κοινοποίηση στον Πρόεδρο ή Γραμματέα.

 

 1. Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα:

(α) όταν ο Πρόεδρος θεωρεί αυτό σκόπιμο, και

 

(β) όταν τούτο ζητηθεί από τον Αντιπρόεδρο ή έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με επιστολή προς τον Πρόεδρο, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει συνεδρία μέσα σε 10 μέρες.

 

 1. Ι. Σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν επείγουσες αποφάσεις ή όταν κριθεί απαραίτητο λόγω έκτακτων συνθηκών θα μπορεί το ΔΣ να λαμβάνει αποφάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεδιάσκεψης νοουμένου ότι έχουν ενημερωθεί όλα τα μέλη και λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία αυτή τουλάχιστον 6 μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.

 

 Άρθρο 5ο – Καθήκοντα Δ.Σ.

 

 1. Α. Καθήκοντα Προέδρου

(α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, όχι όμως κατ’ ανάγκη των επιστημονικών συναντήσεων της Εταιρείας.

(β) Εκπροσωπεί την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου είτε μόνος, είτε με άλλα μέλη του Συμβουλίου σε όλες τις σχέσεις και επαφές του νοουμένου ότι πάντοτε δρα μέσα  στο πνεύμα της γραμμής και κατεύθυνσης της Εταιρείας.

(γ) Συγκαλεί μέσω του Γραμματέα τη Γενική Συνέλευση και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα κάθε έγγραφο της Εταιρείας. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε επιταγή πάνω από 200.00 Ευρώ.

(ε) Σε περίπτωση ισοψηφίας έχει τη νικώσα ψήφο.

(στ) Όλες οι επαφές και δραστηριότητες του θα γίνονται στο πνεύμα των αποφάσεων και οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ζ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά.

 

 1. Β. Καθήκοντα Αντιπροέδρου

        Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

 1. Γ. Καθήκοντα Γραμματέα

(α) Συγκαλεί  με υπόδειξη του Προέδρου τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Συντάσσει τα πρακτικά των Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υποβάλλει στην έναρξη της επόμενης Συνέλευσης ή συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση και υπογραφή.

(γ) Τηρεί πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Εταιρείας και αρχείο.

(δ) Τηρεί Γενικό Μητρώο των μελών.

(ε) Διευθύνει το γραφείο και την αλληλογραφία της Εταιρείας.

(στ) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα και επιστολές.

(ζ) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου.

 

 1. Δ. Καθήκοντα Ταμία

 

(α) Εισπράττει τις συνδρομές και οποιαδήποτε έσοδα έναντι διπλότυπου απόδειξης.

(β) Κρατεί τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας.

(γ) Καταθέτει σε Τράπεζα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ποσό πάνω από 200.00 Ευρώ, που ανήκει στην Εταιρεία, μέσα σε 7 μέρες από την είσπραξη του.

(δ) Πληρώνει κάθε ένταλμα πληρωμής υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

(ε) Τηρεί αρχείο χρηματικών ενταλμάτων και πληρωμών.

(στ) Υπογράφει μόνος κάθε επιταγή μέχρι του ποσού των 200.00 Ευρώ.

(ζ) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε επιταγή της Εταιρείας ή Γραμμάτιο για ποσό που υπερβαίνει τα 200.00 Ευρώ.

(η) Για ποσά πάνω από 300.00 Ευρώ απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 6ο – Εκλογές

 

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω των Τοπικών Συμβουλίων, γίνεται κάθε τρία χρόνια.

 

Κατά τις Τακτικές Τοπικές Συνελεύσεις γίνεται η εκλογή των μελών των Τοπικών Συμβουλίων, ως εξής:

 

Τοπικό Συμβούλιο Λευκωσίας – Κερύνειας:

9 μέλη

Τοπικό Συμβούλιο Λεμεσού:

5 μέλη

Τοπικό Συμβούλιο Λάρνακας:

3 μέλη

Τοπικό Συμβούλιο Αμμοχώστου:

3 μέλη

Τοπικό Συμβούλιο Πάφου:

3 μέλη

 

Από τα εκλεγέντα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη εκείνα που έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, κατά προτεραιότητα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

 

Η ψηφοφορία είναι μυστική. Οι υποψήφιοι για εκλογή προτείνονται από ένα μέλος και πρέπει να υποστηρίζονται από άλλα δύο μέλη που παρευρίσκονται στην Τακτική Τοπική  Συνέλευση. Το μέλος που προτείνει υποψήφιο, πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται στην Τακτική Τοπική Συνέλευση. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο προτεινόμενος για υποψηφιότητα, είναι απαραίτητο να υπάρχει η έγγραφη αποδοχή της υποψηφιότητας από μέρους του.

 

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, τα μέλη που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, καταρτίζεται σε σώμα το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από 7 μέρες μετά τη Γενική Συνέλευση.

 

 

Άρθρο 7ο– Απαρτία

 

Απαρτία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, συνιστούν 30% των μελών, νοουμένου ότι έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Εάν κατά τον καθορισμένο χρόνο δεν σχηματισθεί απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για  μισή ώρα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα διεξάγεται μόνο εάν παρίστανται τουλάχιστον 20 μέλη που θα θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία. Σε αντίθετη περίπτωση επανασυγκαλείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών.

 

Άρθρο 8ο– Συνελεύσεις

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Συγκαλείται μέσα στο μήνα Νοέμβριο , κάθε χρόνο από τον Πρόεδρο,  και με προσωπική γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση προς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη, 15 μέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση.

 

(Στη γραπτή πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη.)

 

 

Η Συνέλευση, ακούει την έκθεση των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο, την κατάθεση του ισολογισμού από τον Ταμία και τους εκάστοτε εγκεκριμένους λογιστές της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση και τις παρατηρήσεις των μελών πάνω σε αυτά.

 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές κρίνεται τούτο σκόπιμο ή υποχρεωτικά αφού κατατεθεί γραπτή αίτηση στο Γραμματέα από μέρους 30 τουλάχιστον τακτικών μελών.

 

Η αίτηση αυτή πρέπει απαραίτητα να εκθέτει το σκοπό και να υπογράφεται από τα μέλη που την υποβάλλουν.

 

Μέσα σε 40 μέρες από την κατάθεση της αίτησης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου, οφείλει να συγκαλέσει τέτοια  Συνέλευση.

 

Οι Τακτικές Τοπικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μέσα στους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο, κάθε χρόνο, με γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποστέλλεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την διεξαγωγή τους.

 

 

Άρθρο 9ο– Πόροι

 

 1. Α. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:

(α) Δικαίωμα εγγραφής

           (β) Συνδρομή τακτικών και συνοδών μελών 

(γ) Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις της Εταιρείας

(δ) Δωρεές και επιχορηγήσεις (από το Κράτος, ιδρύματα ή ιδιώτες) που ενδιαφέρονται για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

 

 1. Β. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε 50.00 Ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε 50.00 Ευρώ.

 

Εξαιρούνται οι Ειδικευόμενοι για τους οποίους θα ισχύει μειωμένη ετήσια συνδρομή, καθορισμένη σε 10.00 Ευρώ, καθώς και μειωμένο δικαίωμα εγγραφής, καθορισμένο σε 20.00 Ευρώ.

Τόσο το δικαίωμα εγγραφής όσο και η ετήσια συνδρομή μπορούν να αυξομειώνονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Μέλη που δεν ασκούν την Παιδιατρική και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, τιμής ένεκεν, απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομών.

 

 

Άρθρο 10ο– Δεοντολογία – Παραλείψεις μελών

 

Μέλος το οποίο επιδεικνύει συμπεριφορά ή προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Εταιρείας, όπως αυτά ρητώς αναγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού, παραπέμπεται στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Ι.Σ.

Μέλος το οποίο δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, για διάστημα πέραν των δύο ετών, τυγχάνει γραπτής προειδοποίησης από τον Ταμία και εφόσον δεν ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το διάστημα των δύο μηνών, λαμβάνει νέα γραπτή προειδοποίηση, με συστημένη επιστολή.  Εάν και πάλιν δεν ανταποκριθεί σε χρόνο που να μην υπερβαίνει το διάστημα των δύο μηνών δύναται να διαγραφεί από το μητρώο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Διαγραφέντα μέλη που επιθυμούν να επαναεγγραφούν στην Εταιρεία θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία της αρχικής εγγραφής και να καταβάλουν εκ νέου το αντίτιμο για την εγγραφή καθώς και όλες τις οφειλές τους.

 

 

Άρθρο 11ο– Σφραγίδα

 

Η σφραγίδα φέρει την επιγραφή της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου με παράσταση στο κέντρο «τον κοιμώμενο έρωτα».

 

 

Άρθρο 12ο– Περιουσία

 

Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, δικαιούται να αποκτά και να κατέχει ακίνητη, κινητή περιουσία κάθε φύσης, και εξοπλισμό για εξυπηρέτηση των σκοπών της.

 

Δικαιούται επίσης να προσλαμβάνει έμμισθους και να συμβάλλεται με οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προάγει τους σκοπούς της.

 

 

Άρθρο 13ο – Τήρηση  Λογιστικών Βιβλίων και  Έλεγχος Λογαριασμών

 

 1. Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών της Εταιρείας και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

 (α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους,

 (β) λογαριασμό του πιστωτικού της υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό της κατά τη διάρκεια αυτού,

 (γ) λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτήν ή που της οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

 1. Β. Οι λογαριασμοί της Εταιρείας ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά της έξοδα. Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα ετήσια έσοδα της Εταιρείας δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.
 2. Γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαβιβάζουν στον Έφορο, εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όπως προβλέπεται στις υποπαραγράφους 13. Α. και 13. Β., αντίστοιχα.

 

 

Άρθρο 14ο– Διάλυση της Εταιρείας

 

(α) Η Εταιρεία μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συναίνεση των ¾  του συνόλου των μελών.

(β) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη διάλυση της Εταιρείας, θα αποφασίσει με απλή πλειοψηφία πως θα διατεθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Η διανομή των περιουσιακών στοιχείων στα μέλη της απαγορεύεται και κατανέμεται σε Φιλανθρωπικά Παιδιατρικά Ιδρύματα.

 

 

Άρθρο 15ο – Παραλείψεις Καταστατικού

 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους παρόντες κανονισμούς, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, μέσα στο πνεύμα των παρόντων κανονισμών.

 

 

Άρθρο 16ο – Εκπρόσωποι ΠΕΚ

 

Εκπρόσωποι της ΠΕΚ -μέλη του ΔΣ ή μη- σε οργανισμούς διεθνείς, πανευρωπαϊκούς, ή τοπικούς, ή εκπρόσωποι σε συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις, ορίζονται με απόφαση του ΔΣ και λογοδοτούν σε αυτό γραπτώς. Έξοδα συμμετοχής καλύπτονται μερικώς ή άλλως πως με απόφαση του ΔΣ.

 

 

Άρθρο 17ο – Τροποποίηση Καταστατικού

 

Οι παρόντες κανονισμοί μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε ότι αφορά την απαρτία ισχύει ότι και στο άρθρο 7.

Οι σκοποί της Εταιρείας τροποποιούνται σύμφωνα με τη συναίνεση των ¾  του συνόλου των μελών.

 

Το καταστατικό έχει τροποποιηθεί σε καταστατική συνέλευση που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό στις 20 Φεβρουαρίου 2021.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1ο Διοικητικό Συμβούλιο 1969 (Προσωρινό)

Μηνάς Χατζημηνάς (Πρόεδρος)

Κύπρος Χρυσάνθης (Αντιπρόεδρος)

Κώστας Χατζηγεωργίου (Γραμματέας)

Τάκης Ιακωβίδης (Μέλος)

Σίμος Τίκης (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 1976

Μηνάς Χατζημηνάς (Πρόεδρος)

Κύπρος Χρυσάνθης (Αντιπρόεδρος)

Κώστας Χατζηγεωργίου (Γραμματέας)

Νικίας Λειβαδάς (Ταμίας)

Αμέρικος Αργυρίου (Μέλος)

Βεατρίκη Σαββίδου (Μέλος)

Σίμος Τίκης (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 1989-91

Μηνάς Χατζημηνάς (Πρόεδρος)

Αμέρικος Αργυρίου (Αντιπρόεδρος)

Χρήστος Ροδούλης (Γραμματέας)

Δημήτρης Χριστοδούλου (Ταμίας)

Χρύσω Ντάχερ (Μέλος)

Γιάννης Πίπης (Μέλος)

Νίκος Περσιάνης (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 1991-93

Παναγιώτης Ζαβρός (Πρόεδρος)

Άκης Δημητρίου (Αντιπρόεδρος) (1991-92)

Νίκος Σκορδής (Γραμματέας)

Άλκης Παπαδούρης (Ταμίας)

Γιαννάκης Γιαννακού (Μέλος)

Χρίστος Δημητρίου (Μέλος)

Στέλιος Θωμαίδης (Μέλος)

Ηλίας Μαλιώτης (Μέλος)

Μάριος Νεοκλέους (Μέλος)

Νίκος Περσιάνης (Μέλος) (1992-93)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 1993-95

Παναγιώτης Ζαβρός (Πρόεδρος)

Αμέρικος Αργυρίου (Αντιπρόεδρος)

Άλκης Παπαδούρης (Γραμματέας)

Νίκος Περσιάνης (Ταμίας)

Στέλλα Δημητρίου (Μέλος)

Χρίστος Δημητρίου (Μέλος)

Χρίστος Θεοχάρους (Μέλος)

Στέλιος Θωμαίδης (Μέλος)

Μάριος Νεοκλέους (Μέλος)

Δέσποινα Οικονόμου(Μέλος)

Νίκος Σκορδής (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 1995-97

Μιχάλης Αγκαστινιώτης (Πρόεδρος)

Παναγιώτης Ζαβρός (Αντιπρόεδρος)

Άλκης Παπαδούρης (Γραμματέας)

Νίκος Περσιάνης (Ταμίας)

Στέλλα Δημητρίου (Μέλος)

Χρίστος Δημητρίου (Μέλος)

Μιχάλης Μιχαηλίδης (Μέλος)

Δέσποινα Οικονόμου (Μέλος)

Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)

Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)

Μάρω Σολωμού (Μέλος)

Διοικητικό Συμβούλιο 1997-99

Μιχάλης Αγκαστινιώτης (Πρόεδρος)

Παναγιώτης Ζαβρός (Αντιπρόεδρος)

Νίκος Περσιάνης (Γραμματέας)

Στέλλα Δημητρίου (Ταμίας)

Χρίστος Ευθυμίου (Μέλος)

Μιχάλης Μιχαηλίδης (Μέλος)

Δέσποινα Οικονόμου (Μέλος)

Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)

Άλκης Παπαδούρης (Μέλος)

Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)

Μάρω Σολωμού (Μέλος)

Διοικητικό Συμβούλιο 1999-2001

Νίκος Περσιάνης (Πρόεδρος)

Μάρω Σολωμού (Αντιπρόεδρος)

Στέλλα Νικολάου (Γραμματέας)

Στέλλα Δημητρίου (Ταμίας)

Γιώργος Κασής (Μέλος)

Χρήστος Κυπριανού (Μέλος)

Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)

Άλκης Παπαδούρης (Μέλος)

Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)

Νίκος Σκορδής (Μέλος)

Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)

Διοικητικό Συμβούλιο 2001-2003

Νίκος Περσιάνης (Πρόεδρος)

Μάρω Σολωμού (Αντιπρόεδρος)

Στέλλα Νικολάου (Γραμματέας)

Χρήστος Κύπριανου (Ταμίας)

Ανδρέας Ελευθεριάδης (Μέλος)

Χρήστος Κοιτάζος (Μέλος)

Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)

Άλκης Παπαδούρης (Μέλος)

Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)

Νίκος Σκορδής (Μέλος)

Χάρης Χαραλάμπους (Μέλος)

Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2003-2005

Μάρω Σολωμού (Πρόεδρος)

Μίκης Μιχαηλίδης (Αντιπρόεδρος)

Χριστίνα Γεωργίου (Γραμματέας)

Εύη Ηρακλέους (Ταμίας)

Θεόδωρος Αθηνοδώρου (Μέλος)

Αργύρης Αργυρίου (Μέλος)

Μαρία Κολιού (Μέλος)

Στέλλα Νικολάου(Μέλος)

Σάββας Σάββα (Μέλος)

Σάββας Σαβουλάς (Μέλος)

Χάρης Χαραλάμπους (Μέλος)

Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2005-2008

Μάρω Σολωμού (Πρόεδρος)

Χρήστος Ροδούλης (Αντιπρόεδρος)

Στέλλα Νικολάου (Γραμματέας)

Ιωάννης Γεωργίου (Ταμίας)

Αγνή Ανθή Ανδρέου (Μέλος)

Άνδρος Γεωργίου (Μέλος)

Χριστίνα Γεωργίου (Μέλος)

Γεώργιος Κασής (Μέλος)

Χρίστος Κοιτάζος (Μέλος)

Χρίστος Κουκκουλλής (Μέλος)

Χρίστος Κυπριανού (Μέλος)

Χάρης Χαραλάμπους (Μέλος) 

Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2008-10

Ιακωβίδης Πέτρος (Πρόεδρος) (2008-09)

Χρίστος Κυπριανού (Πρόεδρος) (2009-10)

Δέσποινα Οικονόμου (Αντιπρόεδρος) (2009-10)

Μιχάλης Ιασονίδης (Γραμματέας)

Άνδρος Γεωργίου (Μέλος)

Ιωάννης Γεωργίου (Ταμίας)

Ηλιάδα Ευριπίδου (Μέλος)

Γεώργιος Κασής (Μέλος)

Μάριος Νεοκλέους (Μέλος)

Μάκης Σολωμού (Μέλος)

Χάρης Χαραλάμπους (Μέλος)

Γιάννης Χατζημηνάς (Μέλος) (2009-10)

Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)

Αλεξία Χριστοφίδου (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2010-12

Χρήστος Ροδούλης (Πρόεδρος)

Δέσποινα Οικονόμου (Αντιπρόεδρος)

Μιχάλης Ιασονίδης (Γραμματέας)

Χάρης Χατζηγεωργίου (Ταμίας)

Άνδρος Γεωργίου (Μέλος)

Ιωάννης Γεωργίου (Μέλος)

Ηλιάδα Ευριπίδου (Μέλος)

Γεώργιος Κασής (Μέλος)

Μαρία Κολιού (Μέλος) 

Αγγελική Παναγοπούλου-Κιννή (Μέλος)

Νίκος Περσιάνης (Μέλος)

Γιάννης Χατζημηνάς (Μέλος)

Αδάμος Χατζηπαναγής (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-14

Μιχάλης Ιασονίδης (Πρόεδρος)

Μαρία Κολιού (Αντιπρόεδρος)

Μόνικα Μιχαηλίδου (Γραμματέας)

Χάρης Χατζηγεωργίου (Ταμίας)

Άνδρος Γεωργίου (Μέλος)

Ιωάννης Γεωργίου (Μέλος)

Ηλιάδα Ευριπίδου (Μέλος)

Γεώργιος Κασής (Μέλος)

Χρήστος Κιτάζος (Μέλος) 

Μάρω Σολωμού (Μέλος)

Ανδρέας Σταυρίδης (Μέλος)

Ανδρέας Χατζηδημητρίου (Μέλος)

Γιάννης Χατζημηνάς (Μέλος)

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-16

Μιχάλης Ιασονίδης (Πρόεδρος)

Ανδρέας Σταυρίδης (Αντιπρόεδρος)

Μόνικα Μιχαηλίδου (Γραμματέας)

Ιωάννης Γεωργίου (Ταμίας)

Κυριάκος Αγαθοκλέους (Μέλος)

Γεώργιος Κασής (Μέλος)

Χρήστος Κιτάζος (Μέλος)

Θάλεια Παπαδούρη (Μέλος)

Νίκος Σκορδής (Μέλος) 

Μάρω Σολωμού (Μέλος)

Χάρης Στυλιανού (Μέλος)

Χάρης Χατζηγεωργίου (Μέλος)

Γιάννης Χατζημηνάς (Μέλος)

 

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-20

Νίκος Σκορδής (Πρόεδρος)

Ανδρέας Χατζηδημητρίου (Αντιπρόεδρος)

Μιχάλης Αναστασιάδης (Γραμματέας)

Παναγιώτης Γιάγκου (Ταμίας)

Κυριάκος Αγαθοκλέους (Μέλος)

Μάριος Καλλίας (Μέλος)

Γεώργιος Κασής (Μέλος)

Χρήστος Κιτάζος (Μέλος)

Άθως Νικολάου (Μέλος)

Θάλεια Παπαδούρη (Μέλος) 

Ανδρούλα Στεφάνου (Μέλος)

Χάρης Στυλιανού (Μέλος)

Αναστασία Συμεού (Μέλος)

Διοικητικό Συμβούλιο 2016-18

Νίκος Σκορδής (Πρόεδρος)

Ανδρέας Χατζηδημητρίου (Αντιπρόεδρος)

Μιχάλης Αναστασιάδης (Γραμματέας)

Στέλλα Νικολάου (Ταμίας)

Κυριάκος Αγαθοκλέους (Μέλος)

Παναγιώτης Γιάγκου (Μέλος)

Γεώργιος Κασής (Μέλος)

Χρήστος Κιτάζος (Μέλος)

Μόνικα Μιχαηλίδου (Μέλος)

Άθως Νικολάου (Μέλος)

Θάλεια Παπαδούρη (Μέλος) 

Ανδρούλα Στεφάνου (Μέλος)

Χάρης Στυλιανού (Μέλος)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2020-2023

Μιχάλης Αναστασιάδης (Πρόεδρος)

Αργύρης Αργυρίου (Αντιπρόεδρος)

Σκεύη Στυλιανού Ρήγα (Γραμματέας)

Ελεάνα Ξάνθου-Ελευθερίου (Ταμίας)

Έλενα Χριστοφόρου-Πέτσα (Μέλος)

Μαρία Πέτρου (Μέλος)

Μάκης Σολωμού (Μέλος)

Χρυσόστομος Κουάλης (Μέλος)

Γιώργος Σπύρου (Μέλος)

Γιώργος Κασής (Μέλος)

Μόνικα Μιχαηλίδου (Μέλος)

Νίκος Κονναρής (Μέλος)

Χρίστος Κιτάζος (Μέλος)