Θέμα: Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για την υγεία των κατοίκων της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στο Δάλι, εξαιτίας συστηματικής έκθεσης τους σε επιβλαβείς ουσίες

Ως Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ) εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας
ως προς τις συνέπειες της μακρόχρονης και συστηματικής έκθεσης των
κατοίκων της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι, σε επιβλαβείς
για την υγεία τους ουσίες από τη λειτουργία δυο βιομηχανικών μονάδων που
χρησιμοποιούν μαζούτ ως καύσιμη ύλη.
Ειδικότερα επισημαίνουμε τους κινδύνους σε ότι αφορά τα παιδιά των οποίων
ο οργανισμός είναι πιο ευάλωτος στην σωρευτική δράση αυτών των ουσιών.
Ήδη ως Παιδιατρική Εταιρεία έχουμε γίνει δέκτες πληροφοριών ότι παιδιά της
κοινότητας παρουσιάζουν συχνά συμπτώματα από τις άμεσες επιπτώσεις των
τοξικών αυτών βιομηχανικών παραγώγων όπως αίσθημα δύσπνοιας, ζάλη,
ναυτία, κεφαλαλγίες, δυσκαταποσία και πικρή γεύση ενώ η διασύνδεση των
ουσιών αυτών, μέσα από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, με
καρκινογενέσεις, χρόνια επιβάρυνση του αναπνευστικού συστήματος και
καρδιαγγειακά νοσήματα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική.
Ως ΠΕΚ εφιστούμε την προσοχή όλων των αρμοδίων και εμπλεκομένων
φορέων και τονίζουμε την ανάγκη όπως εξευρεθούν άμεσα εκείνες οι λύσεις
που θα προστατεύσουν την υγεία των κατοίκων και γενικότερα τη δημόσια
υγεία.
Είναι χρέος μας και ιδιαίτερα της Πολιτείας να μεριμνήσουμε ώστε η όποια
παράλειψη ή ολιγωρία παρατηρήθηκε μέχρι στιγμής να τερματισθεί και οι
κάτοικοι της περιοχής να διαβιούν σε πραγματικά ασφαλείς, περιβαλλοντικές
συνθήκες.
Εκ του ΔΣ της ΠΕΚ